Zajęcia dodatkowe

Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – Prowadzący: Grzegorz Bobak, Marcin Szoździński, Beata Sawicka

Cele klubu:

 • Wychowanie dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę
 • Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe własne i wynajęte oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim
 • Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Kółko teatralne – Prowadzący: Jolanta Pietrusza

Od września 2017 r. funkcjonuje w ZSP w Krzczonowie kółko teatralne. Zasadniczy skład zespołu stanowią uczniowie klasy IV i VI (14 osób). Okazjonalnie występują uczniowie klasy V i VII.

W ubiegłym semestrze uczestnicy zajęć mieli okazję włączyć się w organizację imprez o charakterze lokalnym. 1 października przedstawiliśmy scenkę obyczajową na temat kiszenia kapusty podczas organizowanego przez Gminę Krzczonów festynu „KISZENIAKI-KWASZENIAKI”. Trzy dni później pokazaliśmy ten sam program w Załuczu na V Jesieni Artystycznej.

Natomiast 6 stycznia 2018 r. grupa młodych adeptów sztuki teatralnej wzięła udział w wieczorze kolęd i pastorałek pod patronatem Gminy Krzczonów, a zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów obdarzonych niezwykłą wraźliwością i wyobraźnią do spróbowania swoich sił na polu Melpomeny (kto nie pamięta, to jest to muza teatru).

Zapraszamy na zajęcia, które odbywają się we wtorki i czwartki

Klub chemiczny – Prowadzący: Łukasz Surma

Celem Klubu chemicznego jest:

 • rozwijanie zainteresowań chemią oraz naukami przyrodniczymi z pogranicza chemii
 • kształtowanie nawyku pracy z zachowaniem zasad BHP
 • poznawanie nowych zagadnień nie związanych z lekcjami chemii
 • wdrażanie do wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych
 • kształtowanie umiejętności projektowania oraz wykonywania eksperymentów
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności odczytywania informacji z tablic, wykresów, schematów i modeli chemicznych
 • rozwijanie zdolności analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności pracy z materiałami popularnonaukowymi rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych
 •  

Kuźnia Fizyków – Prowadzący: Łukasz Surma

Celami zajęć w ramach Kuźni Fizyków są:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fizyką oraz naukami przyrodniczymi z pogranicza fizyki
 • kształtowanie nawyku pracy z zachowaniem zasad BHP
 • poznawanie nowych zagadnień nie związanych z lekcjami fizyki
 • wdrażanie do wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych
 • kształtowanie umiejętności projektowania oraz wykonywania eksperymentów
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną i matematyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
 • doskonalenie umiejętności odczytywania informacji z tablic, wykresów, schematów i obliczeń
 • rozwijanie zdolności analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności pracy z materiałami popularnonaukowymi
 • rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych
 • umiejętność pracy w grupie i wywiązywania się z podjętych działań
 •  

Chór szkolny – Prowadząca: Katarzyna Szacoń

Cele :

 • Rozwijanie pasji i zainteresowań muzycznych.
 • Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów i trwałych nawyków obcowania z muzyką.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
 • Poznanie repertuaru piosenek zgodnego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych.
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała, systematyczności, obowiązkowości za siebie i za zespół.
 • Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją.
 • Zachęcanie do twórczych postaw, do budowania więzi międzyludzkich.
 • Przygotowanie do publicznych występów.
 • Praca dla dobrego wizerunku szkoły.
 • Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.
 • Miło spędzony czas na zajęciach wokalnych.

Zajęcia odbywają się w czwartki na 6, 7, 8-lekcyjnej. Zapraszam chętnych uczniów

Katarzyna Szacoń