Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.03.2017

Data ogłoszenia: 30.11.2017 r. godz. 10:50
Termin składania ofert: 07.12.2017 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2018 roku

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 848 KB)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 138 KB)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 16 KB)
Informacja z otwarcia ofert: 7 grudnia 2017 r. godz. 13:47

Krzczonów, dnia 07.12.2017 r., ZNAK SPRAWY: ZP.2710.03.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w 2018 roku została wybrana oferta:

ARKOS Arkadiusz Kosiarski, 21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 3 (za cenę brutto: 17360,35 zł) Powyższa kwota obejmuje podatek VAT 23%

Uzasadnienie wyboru:

najkorzystniejsza oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. ARKOS Arkadiusz Kosiarski, 21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 3 (za cenę brutto: 17360,35 zł) – 100 pkt. w kryterium cena – Łączna punktacja: 100 pkt

Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy