Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.02.2017

Data ogłoszenia: 27.11.2017 r. godz. 15:20
Termin składania ofert: 05.12.2017 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 15 KB)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 20 KB)
Informacja z otwarcia ofert: 5 grudnia 2017 r. godz. 12:52

Krzczonów, dnia 05.12.2017 r., ZNAK SPRAWY: ZP.2710.02.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie została wybrana oferta:

PHU „WAL-TOM” s.c., ul. Żeromskiego 9, 23-110 Krzczonów (za cenę brutto: 76500,00 zł.) Powyższa kwota obejmuje podatek VAT 23%

Uzasadnienie wyboru:

najkorzystniejsza oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. PHU „WAL-TOM” s.c., ul. Żeromskiego 9, 23-110 Krzczonów (za cenę brutto: 76500,00 zł.) – 100 pkt. w kryterium cena – Łączna punktacja: 100 pkt

Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy