Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.01.2017

Data ogłoszenia: 14.11.2017 r. godz. 17:00
Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń multimedialnych niezbędnych do realizacji programów nauczania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 38 KB)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 57 KB)
Informacja z otwarcia ofert: 22 listopada 2017 r. godz. 10:52

Krzczonów, dnia 22.11.2017 r., ZNAK SPRAWY: ZP.2710.01.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń multimedialnych niezbędnych do realizacji programów nauczania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” została wybrana oferta:

BIURO-SERWIS STANISŁAW STANIAK, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin reprezentowana przez: Karol Stępniewski, Kierownik Działu Handlowego (za cenę brutto: 14000 zł.) Powyższa kwota obejmuje podatek VAT 23%

Uzasadnienie wyboru:

najkorzystniejsza oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. BIURO-SERWIS STANISŁAW STANIAK, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin reprezentowana przez: Karol Stępniewski, Kierownik Działu Handlowego (za cenę brutto: 14000 zł.) – 100 pkt. w kryterium cena – Łączna punktacja: 100 pkt

Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy