Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.11.2018

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r. godz. 22:28
Termin składania ofert: 02.07.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe „Dostawa klimatyzatora”

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  realizowane jest w ramach projektu ,, Programuję, językiem obcym się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020 ( konkurs: RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17)

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 264 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 385 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(rozmiar pliku: 255 KB)