Zapytanie ofertowe – Znak sprawy: ZP.2710.01.2019

Data ogłoszenia: 21.01.2019 r. godz. 12:36
Termin składania ofert: 25.01.2019 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę produktów węgla kamiennego w 2019 roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie

Zaproszenie do składania ofert
(rozmiar pliku: 1 MB)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
(rozmiar pliku: 18 KB)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
(rozmiar pliku: 25 KB)
Informacja z otwarcia ofert: 25 stycznia 2019 r. godz. 13:18

Krzczonów, dnia 25.01.2019 r., ZNAK SPRAWY: ZP.2710.01.2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego w 2019 roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie została wybrana oferta:

BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ, DARIUSZ BERBEĆ SP. J., Tarnawka 178, 23-155 Zakrzew (za cenę brutto: 63750,41 zł). Powyższa kwota obejmuje podatek VAT 23%.

Uzasadnienie wyboru:

najkorzystniejsza oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena – 100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. „T.J.T” USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE HANDEL JAN TANIKOWSKI, 23-100 Bychawa, ul. Sportowa 2 (za cenę brutto: 72139,50 zł) – 88,37 pkt. w kryterium cena – Łączna punktacja: 88,37 pkt

2. BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ, DARIUSZ BERBEĆ SP. J. Tarnawka 178, 23-155 Zakrzew (za cenę brutto: 63750,41 zł) – 100 pkt w kryterium cena – Łączna punktacja: 100 pkt

Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.